Allmänna villkor

 

gebana AG, org. nr. CH-440.3.010.513-3 (hädanefter “gebana AG”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) driver webbsidan www.gebana.se (tillsammans ”gebanas webbsida”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om gebana AG framgår på gebanas Webbsida. Via gebanas webbsida kan du köpa varor från gebana AG. Varorna som säljs på gebanas webbsida kommer från lokala producenter vars varor exponeras och kan distribueras via plattformen.

 

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (hädanefter "villkor(en)") gäller för samtliga köp av varor (online, telefon, post) från gebana AG inom Schweiz, Furstendömet Liechtenstein och Europeiska Unionen (hädanefter "EU").

Användare av gebanas webbsida kan vara både fysiska personer och juridiska personer som beställer varor (hädanefter ”kund(er)”, ”du”, ”dig” eller ”din”).

Kunder måste bekräfta att de är över 18 år eller juridiska personer för att kunna ingå avtal om köp på gebanas Webbsida

 

2. Tillämpningsområde

Vi tillhandahåller våra leveranser av varor på gebanas webbsida i enlighet med dessa villkor. Den version av villkoren som gäller vid beställningstillfället är tillämplig på kundens köp. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa villkor vid behov.

 

3. Beställning och ingående av avtal

I tillägg till dessa villkor tillämpas nationell lag vid köp på gebanas webbshop. I Sverige tillämpas bl.a. Konsumentköplagen (1990:932).

De villkor (inkl. olika rabatter, särskilda leveransvillkor och returregler) som är tillämpliga på din beställning, finns på vår hemsida www.gebana.se/shop.

När du har lagt din beställning via gebanas webbsida, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Vid beställning via telefon eller annan postgång mailas orderbekräftelse vid mottagande och godkännande av beställning. Avtalet ingås vid gebana AGs godkännande av beställningen. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet via samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.

Vår bekräftelse är bindande avseende omfattningen och utförandet av beställningen. Om inte annat uttryckligen överenskommits eller framgår av transaktionens art, ska risken övergå till kunden vid utskick av varorna från vårt lager. Tills full betalning har gjorts, förblir varorna vår egendom.

Leveranser av varor som begärs av våra kunder och som inte ingår i vårt ordinarie sortiment förutsätter att ett särskilt avtal ingås.

För varje vara som tillhandahålls på gebanas webbsida finns en produktsida med information om bl.a. varans egenskaper, innehållsförteckning, pris, samt specifika leveransvillkor. Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel på gebanas webbsida. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller felaktigt antal varor för angivet pris) har angetts för en vara som kunden har beställt kommer gebana Sverige att meddela Kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) innan beställningen skickas. Gebana AG har även rätt att, häva avtalet helt eller delvis vid uppenbara skriv- eller faktureringsfel.

Bilder på gebanas webbsida ska endast ses som illustrationer och vi garanterar inte att bilderna återger varornas exakta utseende eller funktioner. Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm.

Gebana AG reserverar sig för slutförsäljning av varor som tillhandahålls via gebanas webbsida. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst sluta hålla en viss vara tillgänglig på gebanas webbsida. Eftersom gebanas webbsida främst levererar säsongsbaserade varor finns information gällande vilka tider på året som varan levereras på den specifika produktsidan.

 

4. Returrätt

Som kund har du en lagstadgad rätt till reklamation vid fel på vara. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska kunden kontakta gebana AGs kundtjänst utan onödigt dröjsmål. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Gebana AGs ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader.

Återbetalning görs snarast möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om utövande av retur eller reklamation, under förutsättning att din retur eller reklamation har accepterats. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Ett avdrag på köpeskillingen som ska återbetalas eller en fakturering för eventuella skador, överdrivet slitage eller varor som redan konsumeras förblir reserverade. Inget avdrag ska göras om förlusten av värde eller konsumtion av varorna beror på en hantering av varorna som är nödvändig för att fastställa varornas beskaffenhet, kvalitet och funktionalitet.

Om du vill returnera din beställning, ber vi dig att meddela oss detta skriftligen, gärna genom att maila vår kundtjänst på: infosverige@gebana.se

I meddelandet ska du ange:

  1. ditt namn,
  2. adress,
  3. ordernummer,
  4. orderdatum,
  5. e-postadress, och
  6. vilka varor du ångrar om beställningen innehåller flera varor.

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), gäller inte ångerrätt för livsmedel och andra dagligvaror. Du har alltså ingen ångerrätt för köpta varor.

 

5. Priser

Priserna på gebanas webbsida Sverige visas i svenska kronor (SEK) och på gebanas webbsida EU i euro (EUR). Priserna anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

Utöver de angivna priserna kan fraktkostnader tillkomma beroende på leveransadress, antal varor och föremål. De exakta fraktkostnaderna visas för kunden i beställningsprocessen. Det finns inga extra kostnader för leverans.

 

6. Leveransvillkor

Leveransen sker endast till kunder med leveransadresser inom Schweiz, Furstendömet Liechtenstein och till länder som är medlemmar i EU.

Gebana AG iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller ett utlämningsställe i Sverige. Om inget annat anges i produktinformationen är standardleverans två till sex (2)-(6) arbetsdagar efter att vi har bekräftat din beställning. Om beställningen ej levererats inom den maximala leveranstiden på tio (10) arbetsdagar har kunden rätt att häva avtalet.

Om inte alla beställda varor finns i lager har vi rätt att göra delleveranser. Delleveranser medför inte några extra kostnader för kunden. Eventuella tidsfrister börjar löpa vid mottagandet av den sista delleveransen.

Om leveransen inkluderar ömtåliga varor gäller följande: Kunden säkerställer godkännande av ömtåliga varor vid mottagandet av leveransen genom lämpliga försiktighetsåtgärder, t.ex. genom att ta emot varorna själv eller genom att förse en person med fullmakt att ta emot varorna på angiven leveransadress.

Om leveransen av varorna misslyckas på grund av kundens fel trots tre leveransförsök, har vi rätt att häva avtalet. Eventuella betalningar kommer att återbetalas.

 

7. Betalningsmedel och betalningsvillkor

Betalning sker via kreditkort eller betalkort eller andra betalalternativ som är tillgängliga vid ditt köptillfälle på gebanas webbsida.

Kortköp (Visa, Mastercard)

Du anger dina betalningsuppgifter när du lägger beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (Visa eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän din beställning bekräftats och skickats av gebana AG. gebana AG förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

 

8. Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur gebanas webbsida hanterar kakor kan du läsa mer här.

 

9. Ansvar

Vi förbehåller oss rätten att ändra, komplettera eller radera delar av eller hela sortimentet eller delar av eller hela tjänster utan förvarning eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.

Ansvar avseende leverans av varor från gebanas webbsida:

Vi är obegränsat ansvariga för uppsåt och grov vårdslöshet samt i enlighet med Produktansvarslagen (1992:18). I händelse av ringa försumlighet är vi ansvariga i händelse av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. Ansvar för mindre försummelser är begränsat till förutsebara skador vid tidpunkten för ingåendet av avtalet, som måste förväntas ske regelbundet.

Om en vara är skadad, kommer vi att ta tillbaka varan inom fjorton (14) dagar och ersätta kunden på vår bekostnad. Om detta inte är möjligt har kunden rätt att häva köpet eller få avdrag på köpeskillingen.

Om Kunden säljer varorna vidare, är hen ansvarig gentemot köparen, oss eller tredje part för efterlevnad av nationella och utländska bestämmelser i handeln med livsmedel samt andra lagar såsom exportförordningar och är ensamt ansvarigt för eventuella skador. Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir förbehållna.

 

10. Force majeure

I händelse av omständighet som står utanför gebana AGs kontroll, såsom krig, uppror, strejk, blockad, brand, naturkatastrofer, explosion, myndighetsutövning, dröjsmål eller brist på leveranser eller tjänster från leverantörer eller underleverantörer, förseningar i allmänna transporter, råvaror eller energibrist, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation eller andra liknande omständigheter som gebana AG skäligen inte kunde ha räknat med vid ingåendet av avtalet och som förhindrar gebana AG att utföra sina åtaganden inom utsatt tid eller alls ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor, och gebana AG ska vara befriad från skadestånd. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta dig. Om förseningen överstiger två månader har såväl du som gebana AG rätt att häva avtalet utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

11. Ogiltighet

Om enskilda bestämmelser i dessa villkor, eller del därav, skulle bedömas ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna eller giltigheten av avtalet mellan kunden och gebana AG. Den ogiltiga bestämmelsen ska av parterna ersättas med en ny bestämmelse som så långt det är möjligt motsvarar syftet med den ineffektiva bestämmelsen.

 

12. Avtalets löptid och uppsägning

Det avtal som ingås mellan dig och gebana AG gäller till dess leverans av dina varor har skett. Oavsett om avtalet har löpt ut gäller dina lagstadgade rättigheter såsom reklamationsrätten enligt tillämplig lag.

 

13. Alternativt tvistelösningsförfarande

Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom kontakt med gebana AG, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda online plattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

 

14. Tillämplig lag och tvistlösning

I konsumentförhållanden, avtal mellan gebana AG och kund, ska svensk lag tillämpas på köpet. Vid konsumentköp tillämpas den jurisdiktion där kunden har sin lagstadgade hemvist. 

Tvisten ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med gebana Sveriges kundtjänst. Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras av domstol i Sverige.

 

15. Företagsinformation gebana AG

Adress: gebana AG, Ausstellungstrasse 21, 8005 Zürich, Schweiz

Organisationsnummer: CH-440.3.010.513-3

Momsregistreringsnummer: CHE-102.755.127 MWST

E-post: info@gebana.com

Telefon: +41 (0) 43 366 65 00

Verkställande direktör: Hans Adrian Wiedmer Leimbacher

 

16. Kundtjänst

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta gebana Sveriges kundtjänst på:

E-post: infosverige@gebana.se

Telefon: + 46 (0) 40-6280970

Du kan ladda ner en kopia av dessa Villkor genom att klicka här.

 
 
gebanas nyhetsbrev